Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: iulie 2018

I. Informatii generale
Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L., cu sediul în BUCURESTI, Str. Ticus 3, Sector 3, cod postal 032137, Romania, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet www.microbuzeinchirieri.ro („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Daca sunteti client al Site-ului, S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul / preferintele / obisnuintele dumneavoastra în cadrul S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L., precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati în mod direct în contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

II.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de contact/ solicitare oferta , în masura în care ne contactati în acest fel.

III. Scopurile si temeiurile prelucrarii
III.1. Daca sunteti client al Site-ului, S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

Pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea, facturarea, informarea asupra comenzii, etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop are la baza contractul încheiat între dumneavoastra si S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L., definit în cuprinsul Termenelor si Conditiilor http://www.microbuzeinchirieri.ro/index.php?pagina=termeni Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L..

Pentru îndeplinirea obligatiilor legale care revin S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor în materie fiscala, precum si în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara în baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. de a respecta obligatiile legale care îi revin si deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

în scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatiri experientei oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. de a îmbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a îmbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a îmbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, întrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele
Ca principiu, S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

În cazul în care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe întreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin în sarcina S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite).

În situatia în care sunteti client si va exercitati optiunea de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului, acest lucru nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Daca va retrageti consimtamântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fara însa a afecta prelucrarile desfasurate de S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. pe baza consimtamântului exprimat de catre dumneavoastra înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. în desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

Pentru administrarea Site-ului;
în situatiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. prin intermediul Site-ului;
Pentru mentinerea, personalizarea si îmbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
Pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în conditiile si limitele prevazute de lege;
Atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile de care beneficiati
În conditiile prevazute de legislatia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara întârzieri justificate, de catre S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
dreptul la stergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitarii de stergere a datelor, S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
dreptul la restrictionarea prelucrarii în masura în care:
persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau
persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;
dreptul la opozitie – în ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situatia particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor în care S.C. MULLER REISEN- PARTENER AUTO S.R.L. poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;
în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;
dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care considerati necesar.
Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@muller.ro.

Aceasta pagina de Internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul în care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link:http://www.microbuzeinchirieri.ro/index.php?pagina=cookie